Welcome to

Akolorfulliving

Home / My style / Rage against the image

Rage against the image

Kanske fick ni precis som jag den nya Åhléns-katalogen hem i brevlådan för ett tag sedan eller så har ni kanske sett bilderna ur deras kampanj ”Nordiska toner AW15” någon annastans. Om inte så ser ni dem nu. Vad reagerar ni på? Ser ni att det är en blond tjej på en av bilderna? Att de även har med en brunett. Ser ni den svarta tjejen? Och tjejen med slöja? Är det någon av dessa som framkallar en reaktion? Jag funderade till exempel inte alls över att det var en tjej med slöja på en av bilderna. Men det var tydligen många som reagerade och till och med ”rasade” mot kampanjen enligt förra veckans tidningsrubriker. Som ett sidospår så har jag alltid undrat över uttrycket att någon ”rasar”. Hur gör man det? Finns det någon speciell teknik i detta? Skriker man? Blir man röd i ansiktet? Gnisslar man tänder? Vilka är det som gör det här egentligen? Många frågor. Men främst undrar jag vad det var i dessa bilder som kan ha gjort någon så upprörd att det hamnade i kvällspressen?

För exakt så här ser vårt kära land ut idag. Det är inte bara blondiner som promenerar runt på gatorna. Inte heller bara brunetter. Det finns även människor av annat ursprung än nordiskt. Kanske har de en mörkare hudton än den typiskt nordiska (vad är typiskt nordiskt egentligen?), kanske har de även annan religiös åskådning, kanske vill de fläta håret eller dölja det helt genom att bära slöja. Och vad gör det? Självklart kan de få göra det för vi lever ju trots allt i en demokrati, i ett fritt land, där bland annat yttrandefrihet är något man talar varmt om. Och är det inte då yttrandefrihet att yttra just sitt yttre fritt? Ok, tänker du kanske nu, låt gå, alla är olika. Så varför ska då inte denna olikhet få visas på bild? För exakt så här ser vi ut idag. Och att Åhléns kallat sin kampanj för just ”Nordiska toner” är briljant. För just detta är Nordiska toner. Vad som är ännu mer briljant är PR- och informationschefens svar på kritiken:

”I Sverige i dag bor människor av en mängd bakgrunder, religioner och kulturer – och därför har vi anpassat vår kamanj efter hur samhället faktiskt ser ut.”

Helt rätt. Att man i bild presenterar och representerar en mångfald innebär att man tillkännager den. Åhléns står dessutom upp för den. Det är respekt. Det behöver inte innebära att de förespråkar något, som att bära slöja eller att inte göra det. Det är något som är upp till var och en. Och till er som i kritiken menar att varuhuset ”normaliserar ett kvinnoförtryck” – är ni så pass pålästa och kunniga och har ni all fakta om varför och vilka kvinnor det är som bär slöja att ni med all säkerhet kan säga att det är ett kvinnoförtryck? Hur vet ni att det inte är ett val? Och är det då inte ett förtryck av detta val att rasa mot en bildserie som visar att vi alla är olika, vissa iklädda slöja, andra inte? Ännu ett fantastiskt svar från PR-chefen:

”Det är lika illa att hindra kvinnor från att bära hijab som att tvinga dem. Kvinnor måste få rätten att få bära vad de än vill utan att bli kritiserade eller sexualiserade.”

Vi har ett land med mångfald, vilket jag tycker att vi ska vara stolta över. Och om man nu av någon anledning inte kan vara det – acceptera det åtminstone. Tänk så här – hur tråkig skulle inte världen vara om alla såg likadana ut?

Jag är iallafall stolt över Sverige och vart det är på väg. Vi kan vara bakåtsträvande på många sätt men det engagemang som många viktiga frågor väcker idag visar att vi har en vilja och en förmåga att förändra världen som den ser ut idag. Jag tror att förståelse och ömsesidig respekt är utöver kärlek grundpelarna i samlevnad. Och om man istället för att rasa skulle kunna använda den energin till att försöka förstå och respektera andra skulle nog världen se lite annorlunda ut.

Respekt till Åhléns. Ett steg i taget.

The Swedish department store Åhléns recently released their new campaign called Nordic tones. In it are women, blond, brunettes, black, white, and wearing hijab. Apparantely some people got upset by this last fact and it ended up in the newspapers.

Bottom line – this is what Sweden looks like today. It is not just blondes walking around on the streets. Not just brunettes. There are people of other origin than Nordic. They may have a darker skin tone than the typical Nordic (what is typical Nordic anyway?). They may even have other religious beliefs, they may want to braid their hair or hide it entirely by wearing a hijab. So what? Obviously, they are free to do so for we live, after all, in a democracy, in a free country, where, amongst other things, freedom of expression is something that we are so fond of. And is it not freedom of expression to express yourself as you wish? Ok, you agree – everyone is different. So why shouldn’t these differences be portrayed in an image? Because this is what we look like today. And that the store called the campaign “Nordic tones” is brilliant. Cause this is the Nordic tones. What is even more brilliant is the PR and communication manager’s response to the criticism:

“In Sweden today, we have people from a variety of backgrounds, religions and cultures – and therefore we have adapted our campaign to how society actually looks like.”

That’s right. Åhléns presents and represents a diversity and stands up for it. That calls for respect. It doesn’t have to mean that they advocate anything, like wearing a hijab or not. It should be up to each and every woman. And to those that say that the department store “normalizes the oppression of women” – are you so knowledgeable, and have all the facts about why and what women there are who wear hijab that you with certainty can say that this is an oppression of women? How do you know that it is not a choice? And is it not the oppression of this choice to critisize a series of images that show that we are all different, some wearing hijab, others not? Another fantastic response from the public relations manager:

“It is as bad to prevent women from wearing the hijab as to force them. Women must have the right to get to wear whatever they want without being criticized or sexualized.”

We are a country of diversity, which I think we should be proud of. And if you for some reason can’t do that – accept it, at least. Think about it – how boring would the world be if everyone looked the same?
I am for one proud of Sweden and where it is heading. We can be regressive in many ways but the commitment that many important issues raises today shows that we have the will and capacity to change the world as we know it. I believe that understanding and mutual respect, together with love, are the pillars of coexistence. And if people, instead of raging against images, could use the energy to try to understand and respect others, the world would look a bit different.

Respect to Åhléns. One step at a time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To get the latest updates

>> <<

%d bloggers like this: